Přihlásit se

Přihlašte se pomocí Facebooku

Nebo se přihlašte pomocí emailu

E-mail

Heslo

Chybné přihlášení!

Zapomenuté heslo

 Zavřít

Registrace nového uživatele

Zadejte údaje o hlavním kontaktu vašeho gymu.
Po potvrzení registrace odkazem, který dorazí na zadaný email budete moci pokračovat k zadání detailů o gymu.

Zadejte hlavní údaje o kontaktu na vás.
Po potvrzení registrace odkazem, který dorazí na zadaný email budete moci pokračovat k zadání detailů trenéra.

Uživatel s tímto e-mailem je již zaregistrován.
Zvolte si jiný e-mail.

Vyplňte všechny požadované údaje.

Heslo musí mít alespoň 5 znaků.

Zadaná hesla se neshodují.

 Přidat uživatele

Děkujeme za registraci!
Zkontrolujte svůj e-mail, kde naleznete pokyny k aktivaci svého účtu.

 Zavřít

Voucher zdarma

Pro získání voucheru je nutné se

 Zavřít

Zapomenuté heslo

Vyplňte svůj e-mail

 Odeslat

Odesláno. Zkontrolujte Vaši e-mailovou schránku

Podmínky užití www.gyms.cz

1. Obecné 

Užíváním těchto stránek potvrzujete, že jste přečetli a souhlasíte s následujícími podmínkami užití (dále jen „Podmínky užití“). 

Provozovatelem v těchto Podmínkách užití se rozumí společnost založená podle českého práva: AJK Global s.r.o, Podivný mlýn 2281/10, Praha 9 190 00, IC: 02566869 

Následující terminologie se vztahuje na celé Podmínky užití: "Klient" a “Uživatel” označuje vás, osobu užívající tyto webové stránky a udělující souhlas se všemi zde uvedenými podmínkami. „Provozovatel“ odkazuje na naší společnost tak, jak je specifikována v tomto článku. “Strana”, “strany” odkazují na obě strany, tedy Klienta i Provozovatele. Stránkami se rozumí webový portál www.gyms.cz.Libovolné užití termínů uvedených výše je platné a zaměnitelné v libovolném pádu, čísle, osobě či jiném mluvnickém tvaru bez změny významu. 

2. Soukromí

Snažíme se poskytovat maximální ochranu vašeho soukromí. Autorizovaní pracovníci Provozovatele využívají pouze informace poskytnuté Uživateli. Neustále kontrolujeme naše systémy, abychom zajistili nejlepší možnou kvalitu poskytované služby. Neustále se snažíme naše systémy přizpůsobovat změnám v zákonných úpravách tak, aby všechny funkce odpovídaly zákonům ČR. V případě podezření z porušování zákonů či těchto podmínek podnikneme veškeré dostupné kroky k nápravě takové situace. 

Berete na vědomí a souhlasíte, že Provozovatel shromažďuje informace týkající se všech uživatelů těchto Stránek, a to včetně údajů umožňujících osobní identifikaci a informace o počítačích, které zahrnují informace o počítačovém software a hardware, jako je například IP adresa, operační systém, webový prohlížeč a jeho verze. V případě IP adres je Provozovatel využívá k analýze návštěvnosti, trendů, k administraci stránek, ke sledování pohybu Uživatelů po Stránkách a k získání demografických dat. IP adresu není možno přiřadit jednotlivým osobám či osobním datům. IP adresy jsou dále užívány k analýze a odstraňování chyb na Stránkách. Dále Stránky evidují standardní informace jako je rozlišení obrazovky a časy přístupů. Provozovatel může používat výše zmíněné informace ke komunikaci s Uživatelem a dále pro další vývoj Stránek. 

3. Důvěrnost

Provozovatel si vyhrazuje právo předat informace o Uživateli třetím stranám. Nicméně osobní data Uživatele jsou považována za důvěrná a jako taková nebudou předána třetím stranám, pokud tak nebude žádáno státními orgány či jinými oprávněnými autoritami. Uživatel má právo nahlédnout do záznamů vedených o Uživateli, vyžádat si u Provozovatele jejich kopii či jejich odstranění. Případné odstranění však může vést k ukončení poskytování služeb Provozovatelem Uživateli. Uživatel je povinen se zdržet šíření dokumentů a informací poskytnutých mu Provozovatelem v rámci poskytování služeb. Především sepak jedná o smlouvy, dohody, podmínky a další podobné materiály. 

Provozovatel neprodá, nebude sdílet či pronajímat uživatelská osobní data žádné třetí straně, ani užívat elektronické adresy Uživatelů pro rozesílání nevyžádané pošty. Veškeré elektronické zprávy, které bude Provozovatel odesílat, se týkají služeb spojených s poskytovanými službami Provozovatele. 

4. Vyloučení odpovědnosti

V rámci platných zákonů Provozovatel neposkytuje žádné garance či záruky za přesnost, úplnost či správnost informací na těchto Stránkách, a to jak ze strany Provozovatele, tak ze strany partnerů či Uživatelů, dále paknenese žádnou odpovědnost za škody způsobené užitím těchto Stránek či informací na nich uvedených. To zahrnuje, a to bez omezení, skutečnou škodu i ušlý zisk (ať již toto bylo možné předvídat či nikoliv). Provozovatel neručí za možné poškození Uživatelova počítače, software, systémů či dat, a to přímo či nepřímo, následně či okamžitě. 

Provozovatel nenese odpovědnost za případné zranění či smrt, pokud nebyly zaviněny Provozovatelem.Výše uvedená vyloučení odpovědnosti jsou platná v maximální rozsahu povoleném platnými právními předpisy ČR. Provozovatel plně respektuje práva spotřebitele.

Provozovatel nemůže poskytnout záruku za časově neomezenou bezvadnou funkčnost Stránek ani za neporušení integrity přenášených dat prostřednictvím veřejné sítě internet.Provozovatel neodpovídá Uživateli za jakékoliv škody (včetně sankcí a ušlého zisku) vzniklé v souvislosti s užíváním Stránek, a to ani v případě, že byl Provozovatel kýmkoliv na možnost vzniku škody upozorněn či jiným způsobem přispěl k jejímu vzniku. Toto omezení odpovědnost za škodu se uplatní v maximálním rozsahu připuštěném právními předpisy. 

5. Dostupnost

Pokud není uvedeno jinak, služby nabízené na Stránkách jsou poskytovány a určeny pouze na území ČR. Uživatel je zodpovědný za instalaci a užívání veškerých dat jakož i programů, které si z těchto Stránek stáhne a dále užívá. Redistribuce, šíření, kopírování či jiná forma dalšího užití obsahu a informací dostupných na těchto stránkách je zakázána a to i formou i-framingu či obdobnými metodami,ledaže k tomu Provozovatel vydá písemný souhlas. Provozovatel nezaručuje, že služba poskytovaná těmito stránkami bude k dispozici nepřetržitě, bez jakýchkoliv výpadků. Užitím těchto Stránek souhlasíte, že nebudete požadovat jakékoliv náhrady či odškodnění od Provozovatele, jeho pracovníků nebo partnerů pro jakoukoliv případnou ztrátu v souvislosti s užitím těchto Stránek.

6. Cookies

Tak, jako mnoho jiných webových stránek i tyto Stránky využívajíCookies pro zlepšení uživatelského komfortu. Díky nim můžeme nabídnout sofistikovanější služby Stránek. Někteří partneři našich Stránek mohou Cookies také používat. 

7. Odkazy na tyto stránky

Nesmíte nikde na internetu vytvořit odkaz na tyto Stránky, aniž by k tomu dal Provozovatel písemný souhlas. Pokud tak učiníte, činíte tak na vlastní riziko a mohou na vás být uplatněny podmínky uvedené v těchto Podmínkách užití. 

8. Přechod na jiné stránky

Provozovatel nemonitoruje váš pohyb na stránkách, na které můžepřejít z těchto Stránek. Názory a materiály, které jsou k dispozici na těchto Stránkách, nejsou nutně vytvořeny Provozovatelem a nemusí vyjadřovat názor či postoj Provozovatele. Provozovatel nemusí být vždy autorem publikovaných dat. Provozovatel není odpovědný za praktiky nakládní s osobními/důvěrnými informacemi v takových materiálech. Doporučujeme Uživateli, aby si prostudoval podmínky užití stránek, na které přejde z těchto Stránek. Uživatel by si měl prověřit bezpečnost a důvěryhodnost takových stránek, pokud je chce využívat, a to před poskytnutím osobních dat takovým stránkám. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu či škodu způsobenou poskytnutím informací Uživatelem třetím stranám.

9. Autorská práva a duševní vlastnictví

Autorská práva jsou vyhrazena Provozovateli, autorům dat či daným partnerům těchto Stránek, a to v plném rozsahu. Provozovatel si vyhrazuje všechna práva k těmto Stránkám, a to i ta, která nejsou výslovně uvedena v těchto Podmínkách užití. Veškerá autorská práva a další možná práva k duševnímu vlastnictví související se Stránkami jsou majetkem Provozovatele nebo osob, se kterými má Provozovatel tato práva řádně vypořádána a jsou jako taková chráněna zejména autorským zákonem, dalšími autorskoprávními předpisy, mezinárodními úmluvami a dalšími aplikovatelnými právními předpisy. Jakýkoli zásah do Stránek nebo jejich části je povolen pouze se souhlasem Provozovatele. 

Logo Provozovatele a logo těchto Stránek je registrovanou známkou v České republice a dalších státech a je tedy předmětem průmyslové ochrany. Značky a specifické služby prezentované na těchto Stránkách jsou registrovanými známkami.

Komunikace s Provozovatelem 

Provozovatel používá několik kontaktních e-mailových adres, každou pro specifický účel. Tyto a další kontaktní informace naleznete v sekci Kontakt na těchto Stránkách. Součástí kontaktních informací mohou být i telefonní čísla.

Provozovatele můžete kontaktovat také klasickou poštou na adrese: AJK Global s.r.o, Podivný mlýn 2281/10, Praha 9 190 00, IC: 02566869. 

10. Vyšší moc

Žádná se zúčastněných stran není odpovědná za porušení těchto Podmínek užití v případě, že k jejímu porušení dojde v přímé souvislosti se zásahem Vyšší moci, jako je zásah terorismu, polického převratu, povstání, vzpoury, občanských nepokojů, zásah občanské nebo vojenské moci, zemětřesení, záplav nebo jakékoliv přírodní či člověkem způsobené nepředvídatelné katastrofy, které zapříčiní nepředvídatelnou nevykonatelnost těchto Podmínek užití.Takto postižená strana bezodkladně o tomto informuje druhou stranu, poskytne maximální možnou součinnost a snahu k nápravě vzniklého stavu a narovnání stavu tak, aby opět splňovala tyto Podmínky užití. 

11. Zřeknutí se práv

Selhání jedné či druhé strany, zřeknutí se práv ve věci libovolné části těchto Podmínek užití nemá vliv na ostatní ustanovení Podmínek užití. Nezpůsobí zneplatnění libovolného ustanovení ani nezpůsobí nevykonatelnost či úpravu povinností plynoucích z ostatních ustanovení Podmínek užití. Zřeknutí se libovolných práv je platné až po písemném souhlasu obou stran. 

12. Závěrečná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo změnit libovolně Podmínky užití tak, aby reflektovaly realitu a způsob užití a povahy těchto Stránek. V případě změn Podmínek užití či způsobu nakládání s informacemi, bude taková změna oznámena na těchto Stránkách.

Tyto Podmínky užití jsou platné pro kteréhokoliv návštěvníka Stránek a jsou i součástí každé smlouvy mezi Klientem a Provozovatelem.Používáním těchto Stránek souhlasíte s těmito Podmínkami užití. Vaše spotřebitelská práva nejsou těmito Podmínkami užití žádným způsobem narušena.

 Tyto Podmínky užití jsou účinné ode dne 6.6.2015

 

© gyms.cz  2015 Všechna práva vyhrazena.